دانلود آهنگ یه‌ گرون‌ گرون‌ ها وار‌ گرونه ‌یاره‌

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

یه‌ گرون‌ گرون‌ ها وار‌ گرونه ‌یاره‌

فکر گن نکه دته هر دو گلاره

یه کر فکر گن هاوار نکی یه روژی

مر خاک دویر گیون دته ا یک مو باجی

صد قسم دته که شوی نمکم

گن ماینه چیمم سیل تورته مکم

ار میا بوینمت دته ا گرد یکی تر

خاک پر چیمم که هاوار کور بوم تا عمر

آهنگ لری و لکی اینستاگرام