پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " سعید ضیا "

دانلود آهنگ لری سعید ضیا من و غم

دانلود آهنگ لری سعید ضیا من و غم با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری سعید ضیا من و غم

دانلود آهنگ لری سعید ضیا من و غم
دانلود آهنگ لری سعید ضیا

وِ طُرِ آو کَشکو بیا وری رِئم
وِ هر لا بی وِ هر جا بی وری رِئم
مِه بی کس تو غَریو زا ایی
مِه اَر بیمار تو آزایی، وری رِئم
مِری دَ دَس براری نی
چِلَه رَت چارِ چارِی نی
تِفَنچی نی اِشکاری نی
مِری امسال بهاری نی
مِری دنیا وِردارونَه
چهل روزَ باد و بارونَه
چَمی هارتِر مِه هُمسات بیم
هوکاره بُوو هِویرات بیم
تو می حَنی مِه وِر مِه سام
وِِ پاسارِه غمت مِه سام
حَنِنِت نالَه غاوپورَه نِوی نه
می حنی هرچی بی، هوره نِوی نه
می گُتی دوس کجا رَتَی
مِه سُختِم تو وِ سا رَتی
مه رَتمَه وِ مِنی ت ایچه نِوی مَه
هِراسِم هیچ سالی ویچه نوی مَه
ها هرپِله می کی وَ مِه نوی مَه
غم دِ بارِم، نَگِریو، لیوَه نوی مَه
سِراغ چِنی جایی می کِم
مِنی غریوزایی می کِم
در مال واز، باری هیمه دیی بیازی
مکینه گیج کشکو غرقِ بازی
زِمی سُز؛ گُلوَنی سز، بوسونیا سُز
یَه آبادی کی و کُم کدخدائه
لویینه سه خرمن نا، خُد به خدائه
مه رتمه وِ منیت هرجا که دونی
مینه ره احوال پرسی نوم و نشونی
نِشو وو قُرونا که مینه گومه
نشو وِ اُو نشو شو بی وِ شُو مَه
طلا بی یا حنا قِه گیس و پَنجَت
بِریق بَرقِ بَلی بی یا کُلِنجَت
نِشو وو اُر غم بارِس، سا کِرد هرچی کردم نَرَت
سِلام کرد، دَس تمنا کرد، هرچی کردم نَرَت
من و غم هرشو بیار، هر شو بیار، هر شو بیاریم
مِن و غم حیرونِ کار، حیرونِ کار، حیرونِ کاریم
مِن و غم چَن ساله هُمسائیم
من و غم حالو خوئر زائیم

دانلود آهنگ لری سعید ضیا دهه نود

دانلود آهنگ لری سعید ضیا دهه نود با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری سعید ضیا دهه نود

دانلود آهنگ لری سعید ضیا دهه نود
دانلود آهنگ لری دهه نود

عوض بی رنگ خین شهر حروم تا بیم پیلا رت

آفت ز د بلی یا رت چی و سرمو اومائه

داد خدا درومائه

گدایا معتبر بینه دعایا بی اثر بینه

راحت اومانه ورچینه غارت کردنه وربینه

روز روشه صلات ظهر غزینه شهر بورینه

خراوه حال زار شهر سرمی ها د بال شهر

پوسسه اعتبار شهر کیا بینه رجال شهر

مگر خدا خدا بکی هوار بکی هنا بکی

سلام برسو مدیونی پیایی ار پیا بکی

قری عکس منه و جاشو تعریفی د رفیقاشو

یکی خوشه شهید کرده د خینش پر و پیت کرده

تو سر بنی چنی راحتچش بونی چی سیت کرده

یکی اوج گرته و دو یکی موج مئیرش هر شو

یکی وا اختلاص هرده یکی تیر خلاص هرده

یکی داغ میکه پشنیشه یکی بغض سوخته تشنیشه

دم میزنن د دینت دوس نو میزن د خینت دوس

گدایا معتبر بینه دعایا بی اثر بینه

حرف حساو هو کردن دس و داسه درو کردن

کارخونه یانه ریت کردن کارگرانه هیرد کردن

دنیا وردارونه ایچه بگریو بارونه ایچه

داغ دل کیه ایی رفت که چنی داغونه ایچه

صدا مه چنگ زیا بارو جگرم جنگ زیا بارو

گری سا کو که خوت بینی چشا مه ژنگ زیا بارو

گدایا معتبر بینه دعایا بی اثر بینه

دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس

دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس

*لینک دانلود با درخاست صاحب اثر حذف شده*

سعید ضیا قفس
سعید ضیا

ده شوقی وی نفس نارم دل خوش دی قفس نارم

دلم وا کس نمیگرده ده کار وا کار کس نارم

چنو سرده چنو سرده دلم وا خوم نمی گرده

چنو اوره چنو برفه و گوتنی که وه حرفه

بیل تا گری وه سایت بام بمیرم بلکه راحت بام

تقاص کوم تقاصه مه خوشی نیما ده راس مه

چنو کرده وا مه هناسم آینه هم نمیشناسم

چنو درد مه واگیره که سایم هم ها میمیره

چنو ها گیر وا گیرم چه دل گیره

مه هر شو هر پله میکم ده ور خاو قسه میکم

ده گردم بیل و تارم نک اگر مردم بیارم نک

وه یادت نی زمسو بی تگر بی برف و بارو بی

مه تونه دیم بدو کردم تو سردت بی مه تو کردم

کجا رتی نفمسم او شو تا سو گریوسم

بیل تا گری وه سایت بام بمیرم بلکه راحت بام

دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس ۲

دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس ۲ با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس ۲

لینک دانلود با درخاست صاحب اثر حذف شده

سعید ضیا قفس
سعید ضیا قفس

که گم بیمه ؟ که گم بیمه ؟ یکی بد تر ده خوم دیمه

رفیقی نی تموم بی رت جوونی چی حروم بی رت

سراغ کی کجا روم ؟ نشونی دن که گم بی رت

هوکاره هر پنه بیمه میمد دو پنه بیمه

سی تو هفته گذشته دوس مه هفت ساله لیوه بیمه

ده ره ای که رتی بورم ده سرما پا پتی بورم

ده اینا راحتی بورم دی شهر لعنتی بورم

ده گنی این و او مون تمام ای شهر درو مون

تقصیر ای دنیا تونه راس و دروش وه پا تونه

باور نکردم تا که دیم دور تونه خدا تونه

تا که هراسی هه دله ناری خلاصی هه دله

حرفی که او شو سیم گوتی بیه وه راسی هه دله

گله اوری نشونم به وه تیفی بارو جونم به

تا کجا سیله در بکم زمی گیرم تکونم به

شو روز مه یکیه دنیا مه چن یه هکیه

مه شوگردم یکی جامه در و دیوار رفیق یامه

افتاو بشی مه کار دارم مه وا دیوار قرار دارم

من و تو گن غریوی مو کجا ریمو اسیری مو

قراری بنی شو جمعه بی کش کی رویم بمیریم مو

دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس ۳

دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس ۳ با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری سعید ضیا قفس ۳

سعید ضیا قفس
سعید ضیا قفس

مه سی تو زیر دم رتم تو بردی مه ده بین رتم

ازاوه ای نفس تا که قفس پشت قفس تا که

بخت گن وا نهام افتا قسممت بی افتزام افتا

ایقه آوردم و بردم که آز ده دس و پام افتا

برسه بیم هنی بردم گلسم وه گنی بردم

یه زنه ای نی ها میکم وه تو سر زنه ای بردم

چنی بی آر بی ایمه سی نا کس یار بی ایمه

سیل خوم میکم و مینم خومونیم خار بی ایمه

یکی نیماعه بردی رت یکی داغی آورد و رت

ایمو منی مه دی مینه خوشاله یکی مرد و رت

بیا سی روز تفریح بر سالی بر

دلم سوخته بیا سی خوت زغالی بور

مه وا گریوه می شورم دسه ری جومه می شورم

دلم شو بونته بیره تا سو زی بونه می شورم

بیا ایمشو وه در بوییم تا سو زی وا خور بوییم

دنیا در بسته ریمو بیا رویم در وه در بوییم

خدا بنه تم یادت نی؟ کجانی ؟ هیچ دیارت نی

شوی نی خواوته نینم تو خو عین خیالت نی

خین دل پر چشیامه گن فاش پر حرف یامه

قاره قری وه گوشت هرد مرافه من و درد یامه

نم زیه تا رسسه ده لیز تو

زنه ای یعنی چشیا سر ریز تو

صد گره کوره وه دور هیچ هرد

زنه ای یعنی دلی که تیچ هرد

بخت مو سی چاره مو هم سی تره

زنه ای یعنی بمیریم بی تره

هر دری وا بی وه آهم بسته بی

زنه ای یعنی خدا هم خسته بی

روزه مرده ها وه تم آروم میا

زنه ای یعنی بدم ده خوم میا