پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " امیر روشنی "

دانلود آهنگ لکی بردین و امیر روشنی بی پلامار

دانلود آهنگ لکی بردین و امیر روشنی بی پلامار همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

ئه ئوره چطور و یهو هتی
چوی هیروشیما ئه نوم ژاپن بی
(این ابر چطور یهویی آمد
مامند هیروشما در ژاپن بود)
ئه بیخ و ئه بن ویرونه کردئ
شادی و خوشی ولات مه بردئ
(ازبیخ و بن ویرانه کرد و شادی وخوشی سرزمینم را
برد)
یه نوروزم بی یا روژ قیومت
ئه بلا ئه کو وئه طوره هت
(این نوروز من بود یا روز قیامت
این بلا ازکجا اینگونه آمد)
چه آگری بی کته گیون مه
ها مسزنی بن سوخون مه
(چه آتشی بود برجان من افتاد
که بند بند استخوانم را می سوزاند)
چیه تا فلک بونگ هه رو هه رو
بژنن رارا بکن کتل کو
(بانگ هه رو هه رو تا فلک رسید
رارا بزنید و کتل کو کنید)
لافاو بلا کت و ایرانه وه
شیوونی ‌شاران لرستانه وه
(سیلاب بلا در ایران افتاد
و شهرهای لرستان را در هم ریخت)

بخش دوم


مه گیونی نئرم هناسم تنگه
هوئر کو چیه گوا شوئه زنگه
(من جانی ندارم نفسم تنگ است
آفتاب کجاست
گویی شبی تاریک است)
بونگ شادی چی چمری بژن
جلاد بلا مژنی لو خن
(بانگ شادی رفت چمری بزن
جلاد بلا لبخند می زند)
گاماسیاو هم دواره جوشی
وه ویر خوشین شا جومه سی پوشی
(گاماسیاب دوباره جوشید
و به یاد شاه خوشین لباس سیاه برتن کرد)
اور ول کر نیه یه سر ماواری
ئه الانه اور بارن اوالی
(ابر ول کن نیست مدام میبارد
از آنسوی ابر خبری بیاورید)
کس خور نئری ئه حال هیمه
وه وه و هه رو حسن حسیمه
(کسی از حالم خبر ندارد
وه وه و هه رو و حسن و حسین میگویمزاری کردن)
سره معمولون چی و ژیر لافاو
یه چه داوی بی مگر هونه ماو
(سره معمولان به زیر سیل رفت
این چه بلاییست مگر میشود)

بخش سوم


هناس پول دخدر ژیر هری گیریا
یه لافاوی بی یا دریا بلا
(نفس پلدخترزیر گل گرفته شد
این سیل بود یادریای بلا)
کوی بی پلامار بی پلاماریل
خوشی نما هیچ لا هیمه ژاریل
(کوه پناه بی پناهان شد
خوشی به طرف ما فقرا نمی آید)
ئه دل شکته حا چیی بوشی
ئه بیت ئه درین پریشون جوشی
( این دل خسته میخواهد چیزی بگوید
این بیت ازدرون پریشان جوشید)
((ژ الوار کوی حق پیدا میو
یا من فی الجبال خزائنه))
(از لرهای کوه نشین حق پیدا می شود همانگونه که گنجها درکوهستانند)
روژی که هری ئه دوشونم بی
آگرونی دا که هر مکی دوی
(روزی که گل روی دوشانه ام بودنشانه ی عزا
آتشی زدند ک مدام دود میکند)

بخش چهارم


هر جوک و توهین ئه نوم تویتر
تیتر بی بی سی و درو بی پر
(هی جوک و توهین در تویتر
تیتربی بی سی با دروغ پرشد)
شرف و مرام چوییلکن خو
کم توهین بکه کمی انسان بو
(شرف و مرام چیزهایی خوب هستند کمتر اهانت کن و کمی انسان باش)
تو نمکت آوشت و زیم دلم
ئه روژ که چمر بی و حاصلم
(تو بر زخم دلم نمک انداختی آنروز که چمر حاصل من شد)
لافاو بی قاتل برایل خوش زونم
ولات پردردم دردتر گیونم
(سیلاب قاتل برادران شیرین زبانم شد
سرزمین پردردم دردت ب جان من)
گلیل پژمرده داریل پژارن
بایه قوشیل شو سر موره مارن
(گلها پژمرده و درختان غمگینند
جغدهای شب مور می خوانند)

بخش پنجم


زمین و ئه داخ ویشته مکی
هوره اری دل شکته مکی
(زمینبر این داغ سوگواری میکند
و برای دل خسته هوره سرایی)
وقتی اوریل ئه خزب جوشیان
سیمره و کشکان بینه خروشان
(وقتی ابرها از غضب جوشیدند
سیمره و کشکان خروشان شدند)
گلال خورموه وینه صای عزا
یهو دا و باو یخه وژ جر دا
(رودخانه ی خرم آباد مانندصاحب عزا
ناگهان فریادزد و گریبان پاره کرد)
پولیل شکت بین ئه هوسیائن
نیشتنه نوم آو و گرد لافاو چن
(پلهااز ایستادن خسته شدند
در آب نشستند و با سیلاب رفتند)
مردم کی هونه بلایی دیه
وه نوم ئه وارگه آزیتیه
(مردم کی چنین بلایی دیده
در این سرزمین عزاداریست)
دورود خم و بارکوهدشت خمینه
دلفان پژاره دل دوره خوینه
(درودو کوهدشت غمگینند


دلفان اندوهناک و دل دوره خون شده است)
الیگودرزم تا گه رومشکو
ئه اشترانکوی تا گه کیمو
(الیگودرزم تا رومشکان
از اشترانکوه تا کهمان)
ئه خاک وردگرد ئو خاک بیرانشئر
کوییل خم و بار سیون هائه ور
(ازخاک بروجرد تا خاک بیرانشهر
کوه ها غمبارند و سیاه ب تن دارند)

بخش ششم


پشتکولرستان ماژین دره شئر
برایل نازارم دردتونه نوم سر
(پشتکوه لرستان
ماژین دره شه
برادران عزیزم دررتان ب سرم)
خدا سیل بکه و ئه زمینه
پیشکوه لرستان داخت سنگینه
(خدا ب این زمین نگاهی کن
پیشکوه لرستان داغت سنگین است)
بوشنه برایل ولات کرماشون
هوم درد هومه ایم و درد گرون
(به برادران کرمانشاهیم بگویید
با درد گران هم درد شماییم)


برایل شیرم ئه بختیاری
ئه نوم خوزسون برایل دیاری
(برادران شیرم در بختیاری
در خوزستان برادران نامدارم)
ئه کهگیلویه تا پادریا
ئه ممسنی تاگه خورموا
(ازکهگیلویه تا پادریا
از ممسنی تا خرم آباد)
ئه داریل نخل تا داریل بلی
ئه زردکوئم تا هشتا پلی
(از درختان نخل تا درختان بلوط
از زردکوه تا هشتاد پهلو)


ئه بیستونم تا خوده کور
کل ئه ولاته یجا سراسر
(از بیستون تا کبیر کوه
تمام این سرزمین سراسر)
خمین و ژارن کلون و تک تک
اری لریله مینجایی و لک
(غمگین و محزون هستندهمگیشان تک تک
برای لرهای مینجایی و لک)
بوشنه برایلمه قزوین و لوشان
لافاو زنئیم بردی و تالان
(به برادرانم در قزوین و لوشان بگویید سیل زندگیم را به نابودی برد)
چییم نموینی گیونم چی و سر
روح ئه تن چیه بیه در و در
(چشمم نمی بیند جانم سر رفت
روح از تک رفت و دربه در شد)
هرچن دلتنگم هناسم،سرده
مه بردینم و ریشیم ئه برده
(هرچنددلتنگم و نفسم سرد است
اما بردین هستم وریشه در سنگ دارم)

بخش هفتم


اور خم مچو هوئر ایره ما
دار خوشییل هم مگری پا
(ابرغم می رود آفتاب در می آید
درخت خوشی ها باز پا میگیرد)
براله شیرین خوئه نازارم
وخر کلتو بوم دردتونه لارم
(برادرشیرین و خواهر نازدارم
دورتان بگردم دردتان بر پیکر من)
هامه رکاوتو شیریل روژچنگ
سرمه نذرتون برایل وخت تنگ
(در رکابتان هستم شیران روز جنگ
سرمن نذرتان باد برادران اوقات سخت)
ئه روژیل مچن دردیل دوامو
خوییل هومه ئه ویر نمچو
(این روزها می روند
دردها دوا می شود
خوبی های شما از یاد نمی رود)
ولاتم بدورش چوی هوئر گرون
هر بژیا لر بژیا لرسون
(سرزمینم مانند خورشید گران بتاب
زنده باد لر زنده باد لرستان)


و ژارن کلون و تک تک
اری لریله مینجایی و لک
(غمگین و محزون هستندهمگیشان تک تک
برای لرهای مینجایی و لک)
بوشنه برایلمه قزوین و لوشان
لافاو زنئیم بردی و تالان
(به برادرانم در قزوین و لوشان بگویید سیل زندگیم را به نابودی برد)
چییم نموینی گیونم چی و سر
روح ئه تن چیه بیه در و در
(چشمم نمی بیند جانم سر رفت
روح از تک رفت و دربه در شد)
هرچن دلتنگم هناسم،سرده
مه بردینم و ریشیم ئه برده
(هرچنددلتنگم و نفسم سرد است
اما بردین هستم وریشه در سنگ دارم)
اور خم مچو هوئر ایره ما
دار خوشییل هم مگری پا
(ابرغم می رود آفتاب در می آید
درخت خوشی ها باز پا میگیرد)


براله شیرین خوئه نازارم
وخر کلتو بوم دردتونه لارم
(برادرشیرین و خواهر نازدارم
دورتان بگردم دردتان بر پیکر من)
هامه رکاوتو شیریل روژچنگ
سرمه نذرتون برایل وخت تنگ
(در رکابتان هستم شیران روز جنگ
سرمن نذرتان باد برادران اوقات سخت)
ئه روژیل مچن دردیل دوامو
خوییل هومه ئه ویر نمچو
(این روزها می روند
دردها دوا می شود
خوبی های شما از یاد نمی رود)
ولاتم بدورش چوی هوئر گرون
هر بژیا لر بژیا لرسون
(سرزمینم مانند خورشید گران بتاب
زنده باد لر زنده باد لرستان)

دانلود آهنگ لکی بردین و امیر روشنی بی پلامار
دانلود آهنگ لکی بردین و امیر روشنی بی پلامار